18th May 2023 | Wenthworth Common, NSW, Australia

CDSSA (2023)

Viktoriya SUSHCHEVA (#372)
School: TPHS
DNS
GUN TIME: 
Place
 OF 19
Female
 OF 19
16
 OF 19