10th October 2020 | Opotiki, Bay of Plenty, New Zealand

Opotiki Motu Challenge (2020)